Gratis webinar d. 2. maj: Forstå de 3 typer af feedback
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Gode råd til et godt psykisk arbejdsmiljø

Gode råd til et godt psykisk arbejdsmiljø

8/3/2024
Artikler
Psykologisk tryghed

Det psykiske arbejdsmiljø har sjældent været mere vigtigt, end det er lige nu. I den moderne verden, hvor alt skal gå hurtigere og hurtigere, er det vigtigt at sikre sig, at ens medarbejdere har det godt psykisk.

Det psykiske arbejdsmiljø har sjældent været mere vigtigt, end det er lige nu. I den moderne verden, hvor alt skal gå hurtigere og hurtigere, er det vigtigt at sikre sig, at ens medarbejdere har det godt psykisk.

Medarbejdere er hjørnestenen i enhver organisation, og deres trivsel har direkte indflydelse på virksomhedens præstation og succes.

Som arbejdsgivere og ledere er man derfor forpligtet til at skabe arbejdsmiljøer, der ikke kun fremmer produktivitet og effektivitet, men også medarbejdernes mentale sundhed og velvære. Et sundt psykisk arbejdsmiljø er ikke kun et ansvar, det er en investering i medarbejderes trivsel og virksomhedens fremtidige succes.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø er et udtryk for den psykologiske tilstand og den følelsesmæssige atmosfære, der er på en arbejdsplads. Det omfatter medarbejdernes mentale og følelsesmæssige velbefindende, samt de faktorer, der påvirker deres trivsel i forbindelse med arbejdet. 

Læs mere: mental sundhed på arbejdspladsen.

Mens det fysiske arbejdsmiljø fokuserer på aspekter som ergonomi, sikkerhed og sundhed, handler det psykiske arbejdsmiljø om medarbejdernes følelser, adfærd, og deres samspil med arbejdsopgaver, kolleger og ledelse.

En afgørende forskel mellem det psykiske arbejdsmiljø og det fysiske arbejdsmiljø er, at det psykiske miljø ikke er synligt for det blotte øje. Det er ikke noget, der kan måles med termometre eller badevægte. Det handler i stedet om medarbejdernes oplevelser, følelser og opfattelser af deres arbejde og arbejdsplads.

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter faktorer som:

 • Arbejdspres: Mængden af arbejde, deadline-tryk og kompleksiteten af opgaver.
 • Social støtte: Relationer med kolleger og ledere samt niveauet af samarbejde og hjælp.
 • Arbejdsopgaver og kontrol: Grad af autonomi og indflydelse på opgaver og beslutninger.
 • Anerkendelse og belønning: Hvordan præstationer og bidrag belønnes og anerkendes.
 • Arbejdspladskultur: Den overordnede atmosfære og værdier på arbejdspladsen.

At forstå det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt, fordi det kan have en afgørende betydning for medarbejdernes mentale sundhed, trivsel og præstation på arbejdet. Et sundt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at medarbejdere føler sig respekterede, værdsatte og i stand til at håndtere de udfordringer, de møder i arbejdslivet.

Det er således et afgørende element i at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og blomstrer.

Læs mere: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Hvad siger loven om det psykiske arbejdsmiljø?

Man må ikke blive syg eller komme til skade af at gå på arbejde. Hverken på grund af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Det betyder kort sagt, at virksomheder er pålagt at forebygge et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det står nedskrevet i Arbejdstilsynets ‘Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø’. Faktisk kan man som virksomhed blive straffet, hvis man ikke lever op til denne bekendtgørelse. Der står således:

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder §§ 5, 8-13, 16, 19, 22, 26, 28-31 og 33 eller
 2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5, 11-13, 16, 19, 26, 28-31 og 33 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.


Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Hvis det bliver tydeligt, at jeres psykiske arbejdsmiljø har udfordringer, som f.eks. er blevet identificeret gennem arbejdspladsvurderingen (APV), har din leder pligt til at udarbejde en handlingsplan i samarbejde med medarbejderne. Denne plan skal beskrive ansvarsområder og metoder til at løse de pågældende problemer. Der skal også være en klar proces for opfølgning og evaluering af de implementerede løsninger.

Vigtigheden af et sundt psykisk arbejdsmiljø

Et sundt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens samlede præstation. Dine medarbejdere skal have mulighed for at udføre deres arbejde i et miljø, der ikke blot er fysisk sikkert, men også fremmer deres mentale velvære. Men det er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen – det er en investering i menneskers sundhed og i virksomhedens succes.

Prøv eventuelt at læse om Radical Candor.

For når medarbejdere trives psykisk på arbejdspladsen, er de mere produktive, engagerede og tilfredse. De er bedre i stand til at tackle udfordringer og stress, hvilket fører til lavere sygefravær og en højere grad af jobtilfredshed. Et sundt psykisk arbejdsmiljø kan også tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, da virksomheder, der prioriterer deres ansattes mentale sundhed, ofte ses som mere attraktive arbejdspladser.

På den anden side kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø have alvorlige konsekvenser. Det kan føre til stress, angst, depression og andre problemer med den mentale sundhed blandt medarbejderne. Det kan i sidste ende resultere i højt sygefravær, lav produktivitet og en negativ indvirkning på virksomhedens omdømme.

Derfor er det afgørende for virksomheder at erkende vigtigheden af et sundt psykisk arbejdsmiljø og træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremme det. Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke kun en fordel for medarbejderne – det er også en vigtig faktor for at sikre virksomhedens bæredygtighed og vækst på lang sigt.

Hvad kan forårsage et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Selvom et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende på en arbejdsplads, er det desværre ikke altid en selvfølge, da der er flere faktorer, der kan bidrage til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. At forstå disse årsager er kritisk for at kunne forebygge og håndtere dem effektivt.

I dette afsnit vil vi udforske nogle af de mest almindelige faktorer, der kan forårsage et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt at forstå, at disse faktorer ikke altid optræder uafhængigt af hinanden. I stedet kan flere af dem være sammenkoblede eller relaterede på komplekse måder. Derfor er det afgørende for virksomheder at tage en holistisk tilgang til at identificere og løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Hos Arbejdstilsynet skelner man mellem 15 forskellige faktorer, der alle kan være problematiske i forhold til det psykiske arbejdsmiljø:

 1. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker: Arbejde, der indebærer håndtering af andres følelser og problemer, som f.eks. i plejesektoren, kan skabe høje følelsesmæssige krav og øge risikoen for stress.

 2. Høje krav til opmærksomhed og koncentration: Job, der kræver konstant fokus og opmærksomhed, kan skabe stor mental belastning.

 3. Jobusikkerhed: Frygt for fyringer, omstruktureringer eller usikkerhed om jobmulighederne kan øge stressniveauerne betydeligt.

 4. Konflikter i arbejdet: Hyppige konflikter med kolleger eller ledere kan skabe et negativt arbejdsmiljø, der påvirker den mentale sundhed.

 5. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane: Truende eller krænkende adfærd på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser for medarbejdernes mentale velvære.

 6. Manglende belønning og anerkendelse: Følelsen af at ens arbejdsindsats ikke bliver værdsat eller belønnet tilstrækkeligt kan føre til frustration og stress.

 7. Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer: Pludselige og uventede ændringer i arbejdslivet uden tilstrækkelig information eller forudsigelighed kan skabe stress og usikkerhed.

 8. Manglende mening i arbejdet: Når medarbejdere ikke ser meningen med deres arbejde eller føler, at det ikke bidrager til en større sag, kan det påvirke deres mentale sundhed negativt.

 9. Manglende udviklingsmuligheder: Mangel på muligheder for faglig udvikling og karrieremuligheder kan føre til følelsen af stagnation og utilfredshed.

 10. Natarbejde: At arbejde om natten kan forstyrre den naturlige søvnrytme og have en negativ indvirkning på den mentale sundhed.

 11. Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback: Manglende støtte fra kolleger og ledelse samt manglende feedback kan føre til følelsen af isolation og usikkerhed.

 12. Ringe indflydelse på eget arbejde: Manglende kontrol eller indflydelse på arbejdsopgaver og beslutninger kan føre til frustration og stress.

 13. Stor arbejdsmængde og tidspres: Konstant høje krav til at levere resultater inden for korte tidsrammer kan skabe stress.

 14. Uklare krav eller modstridende krav i arbejdet: Manglende klarhed om, hvad der forventes, eller modstridende krav fra forskellige kilder kan skabe forvirring og stress.

 15. Vold og trusler: Arbejdsmiljøer, hvor medarbejdere udsættes for vold eller trusler, kan have alvorlige negative konsekvenser for den mentale sundhed.

Læs eventuelt om stress på arbejdspladsen her.

Lederens store rolle

Som leder er man en central aktør i skabelsen og opretholdelsen af et sundt psykisk arbejdsmiljø. Du har en afgørende indflydelse på, hvordan medarbejdernes trivsel og mentale sundhed udvikler sig på arbejdspladsen, og har en juridisk og moralsk forpligtelse til at sikre et sundt arbejdsmiljø, der inkluderer både det fysiske og det psykiske aspekt. 

Det indebærer at tage ansvar for at forebygge og håndtere faktorer, der kan føre til et dårligt psykisk arbejdsmiljø og mentale sundhedsproblemer blandt medarbejderne. Når lederen tager aktivt ansvar for det psykiske arbejdsmiljø, kan det bidrage til at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og støttet.

5 råd i arbejdet med at fremme det psykiske arbejdsmiljø

Når det kommer til at skabe et sundt og positivt psykisk arbejdsmiljø, er din indsats afgørende. Her får du fem konkrete råd, der kan hjælpe dig med at fremme det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads og styrke dine kollegers mentale sundhed:

 1. Gennemfør regelmæssige trivselsundersøgelser: Start med at indsamle data om, hvordan dine kolleger oplever arbejdsmiljøet. Trivselsundersøgelser kan hjælpe med at identificere områder, der har brug for forbedringer, så I kan målrette jeres indsats effektivt.

 2. Giv indflydelse til medarbejderne: Det er vigtigt at involvere medarbejderne i beslutningsprocessen og lade dem have indflydelse på deres eget arbejde. Dette skaber en følelse af ejerskab og empowerment, hvor medarbejderne føler, at deres mening og ideer værdsættes. Det kan også hjælpe med at reducere stress, da medarbejdere føler, at de har en vis kontrol over deres arbejdssituation.

 3. Skab balance mellem krav og ressourcer: En af nøglerne til et sundt psykisk arbejdsmiljø er at sikre, at medarbejderne ikke overvældes af arbejdspres og forventninger. Ledere bør arbejde på at skabe en balance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, der er til rådighed for at imødekomme disse krav. Det kan bl.a. omfatte en realistisk arbejdsbyrde, passende støtte og tilstrækkelig tid til at udføre opgaverne.

 4. Husk at anerkende dine medarbejdere: Anerkendelse er en kraftfuld faktor for trivsel på arbejdspladsen. Det handler om at værdsætte medarbejdernes indsats og resultater. Anerkendelse kan gives i form af ros, belønninger, eller endda et simpelt “tak” for et godt stykke arbejde. Når medarbejdere føler sig anerkendt og værdsat, øges deres motivation og jobtilfredshed, og stressniveauerne reduceres.


Se webinaret: Opdag hemmeligheden bag anerkendende feedback

 1. Skab en kultur med åbenhed og stigma-bekæmpelse: Vær med til at fremme en åben kultur, hvor det er okay at tale om mentale sundhedsproblemer. Dine handlinger kan hjælpe med at fjerne stigmatiseringen og opmuntre kolleger til at søge hjælp, hvis de har brug for det.

Disse fem råd giver dig en stærk ramme for at bidrage til det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Ved at tage aktiv del i arbejdsmiljøet kan du være med til at skabe en sundere og mere positiv arbejdsplads for dig selv og dine kolleger.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

8 konkrete værktøjer som skaber psykologisk tryghed

Guide: 8 konkrete redskaber som du kan bruge allerede i dag, til at styrke den psykologiske tryghed.

Webinar om de 3 typer af feedback og værdien af dialogen
Webinar: Forstå de 3 typer af feedback

Gratis webinar for ledere, HR-professionelle og medarbejdere, der ofte indgår i feedbackdialoger, som en del af deres arbejde (eller for dig, der bare ønsker at blive klogere på feedback)

Sådan styrkes den mentale sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed er et altafgørende aspekt på enhver arbejdsplads - og i livet generelt - og heldigvis er der de seneste mange år også kommet mere fokus på netop dette aspekt. Mental sundhed og trivsel er dog ikke noget, der kan tages for givet, og det er afgørende for både det enkelte menneskes livskvalitet og virksomhedens præstation. Det er altså ikke længere nok at sikre, at medarbejdere blot er til stede på arbejdspladsen – det er vigtigt, at de trives og har det mentalt godt.

Artikler
Psykologisk tryghed
Lær mere